logo
Imprimir
-- | :hs
•LLEIDA

L’Obra Social ”la Caixa” destina 85.000 euros a projectes que promouen la inserció sociolaboral de persones vulnerables

Més de 500 ciutadans d'aquesta demarcació seran els beneficiaris directes dels ajuts que l'Obra Social "la Caixa" destina a l'impuls i millora de l'ocupació entre joves en risc d'exclusió, persones immigrades, persones amb discapacitat, aturats de llarga durada i dones amb greus problemàtiques socials

Més de 500 ciutadans de la província de Lleida, la majoria joves en situació o risc d’exclusió, persones immigrades, persones discapacitades, aturats de llarga durada i dones amb greus problemàtiques socials, seran els beneficiaris dels ajuts que l’Obra Social ”la Caixa” ha concedit aquest any a través de 4 projectes socials impulsats per entitats de la zona, valorats en 84.850 euros i que fomenten la inserció sociolaboral i la millora de l’ocupació de col·lectius vulnerables. A tot l’Estat, la inversió de l'Obra Social "la Caixa" en la convocatòria d'Inserció Sociolaboral arriba als 3,6 milions d'euros i els 152 projectes seleccionats compten amb el suport de 1.492 empreses a través de les quals s'obtindran 3.746 insercions en el mercat laboral ordinari.

La convocatòria d'Inserció Sociolaboral forma part del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials que impulsa anualment l'Obra Social "la Caixa" i que per aquest any preveu una inversió global de 18,5 milions d'euros en projectes que atenen diferents àmbits, sempre amb el propòsit d'oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és la promoció de projectes d'inserció sociolaboral que persegueixen la integració en el mercat laboral ordinari de les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Per aquesta raó, es contemplen cinc grans àmbits d’actuació:

LA CONVOCATÒRIA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 2018 EN XIFRES

A l'hora de seleccionar els projectes, s'han prioritzat aquelles propostes que aposten per la formació per a la millora de l'ocupació, incloent la segona oportunitat educativa, la prospecció d'ofertes de treball en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat, els itineraris personalitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció i adaptació al nou lloc de treball, la promoció de l’autoocupació i el suport a les empreses d'inserció i els centres especials de treball que contribueixen al foment de l'ocupació.

La implicació del voluntariat en el desenvolupament de les accions proposades ha estat una altra de les característiques més valorades en el procés de selecció. En aquest sentit, el 89% dels projectes escollits impliquen la participació de voluntaris. Finalment, l'experiència de la pròpia entitat impulsora, així com l'anàlisi d'iniciatives similars que ja s'estan duent a terme en un mateix territori, les necessitats objectives del teixit empresarial i les oportunitats que ofereix l'entorn, una gestió transparent i la pròpia viabilitat social, tècnica i econòmica del projecte per garantir la seva sostenibilitat futura han estat també aspectes determinants a l'hora de puntuar les propostes.

A més d'avaluar els objectius, la metodologia i l'impacte previst, la Fundació Bancària "la Caixa" posa èmfasi en els projectes que promouen el respecte i la dignitat de les persones, i que prenen temps a conèixer a cada individu, potencien els seus interessos i la seva capacitat d'elecció i implicació. L'apoderament dels destinataris com a agents actius de canvi és crucial en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les activitats. Així s'aconsegueix un plantejament integral, amb una perspectiva holística de la persona.

Amb aquesta inversió, l’Obra Social ”la Caixa” retorna a la societat una part important dels beneficis que genera l’activitat financera, donant resposta a les necessitats emergents de l’actual context social.

El President de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat el compromís de l’entitat amb el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials com un dels pilars per donar resposta a les necessitats i carències de la societat d’avui, especialment aquelles que incideixen de manera severa en els col·lectius més desfavorits i vulnerables.

Convocatòries d’ajuts a projectes socials 2018

El Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2018 estableix sis convocatòries que es resoldran al llarg de tot l’any:

Foment de la qualitat de vida, independència i autonomia de les persones amb discapacitat i d’aquelles que, a causa de l’envelliment o de la malaltia, pateixen el deteriorament de les seves capacitats i la salut.

Promoció del desenvolupament educatiu i social de nens, nenes i joves, així com la igualtat d’oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat i de pobresa.

Garantir l’accés a l’habitatge a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat per afavorir la seva autonomia personal.

Impuls de la inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat així mateix com la millora de l’ocupabilitat i la creació de llocs de treball.

Promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns per fomentar la participació social, l’enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.

Promoció de l’autonomia de les persones grans i dependents i foment de la inserció sociolaboral de persones de totes les edats que viuen en un entorn rural.

 

Premis “la Caixa” a la Innovació Social

Un any més, l’Obra Social "la Caixa" concedirà també un reconeixement especial a aquells projectes més disruptius, perquè implementen nous models d’intervenció social o de gestió, o perquè aporten una visió transformadora de la societat, amb la quarta edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social.

Deu premis de 15.000 euros suposaran un impuls addicional per a cada un dels projectes seleccionats que responguin als reptes actuals i que mostrin una clara capacitat per modificar una problemàtica social de manera sostenible, eficient i duradora.

L’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”

La Fundació Bancària ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Jaume Giró, ha incrementat aquest any 2018 el pressupost per a l’Obra Social, que se situa en 520 milions d’euros. Aquesta dotació posiciona l’entitat com la primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món.

El desenvolupament de programes socials focalitzats en els grans reptes actuals, com l’atur, la lluita contra l’exclusió o l’accés a l’habitatge, continuen concentrant bona part dels esforços. El 59% del pressupost es destina al desenvolupament de programes socials i assistencials; el 23% es per a la promoció de la cultura i l’educació; i el 18% es dedica a la investigació i la formació de l’excel·lència.

 

RELACIÓ DE PROJECTES DE LA CONVOCATÒRIA D’INSRSCIÓ SOCIOLABORAL 2018 SELECCIONATS A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

CREU ROJA OFICINA LOCAL DE LLEIDA

ITINERARIS INTEGRALS AMB PERSONES DE DIFÍCIL INSERCIÓ A LLEIDA

Aquest projecte s’adreça a persones desocupades on les principals barreres es centren en l'àmbit laboral (atur de llarga durada, manca de qualificació, escassos ingressos) i en la tinença de situacions de desavantatge sociolaboral per motius diversos (procedència, edat, situació personal, familiar i social, etc.). És el cas, entre d’altres, de les dones en situació de vulnerabilitat, les persones majors de 45 anys i les més joves, les persones migrades, etc. Es proposen respostes integrals que atenguin a les necessitats sociolaborals detectades, a partir de la realització d’itineraris personalitzats d’inserció amb l’objectiu d’afavorir la integració als espais laborals de les persones en situació de dificultat social, lluitant contra els elements de discriminació i obstacles amb els que es troben durant el procés, posant especial relleu en la igualtat de gènere i de tracte.

Import concedit: 23.950€

Beneficiaris directes: 115

FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS

ITINERARIS PERSONALITZATS D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL PER A MAJORS DE 45 ANYS EN EL SECTOR AGRARI:MENTOR AGRÍCOLA

Es tracta d’un projecte que es desenvoluparà coordinadament entre la Fundació Pagesos Solidaris i l’ Institut Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Lleida. Incidirà en la inserció laboral i qualitat de l’ocupació treballant integralment en les seves dificultats personals i laborals mitjançant els Itineraris Personalitzats d'Inserció i la seva formació en matèria agrícola, com ara bones pràctiques en la recol·lecció. L’objectiu final del projecte és facilitar l'accés i la permanència en el mercat de treball agrari d'aturats majors de 45 anys.

Import concedit: 24.000€

Beneficiaris directes: 300

 

NOUGRAPATS EMPRESA D'INSERCIÓ SLU

GRAPATS ACTIVA'T (MANTENIMENT)

Grapats Activa’t promou l'ocupació de joves amb discapacitat intel·lectual lleu o problemàtiques de salut mental, tot oferint-los un contracte amb la normativa laboral vigent i sempre assignant-los tasques adequades a les seves possibilitats i capacitats. El redisseny del projecte vol crear i definir els llocs de feina més adaptats a aquest col·lectiu i que es tractin de línies de treball que puguin ser sostenibles econòmica i socialment. Aquest procés d'implementació del nou projecte ens ha portat a la conclusió que havíem de definir els espais i els llocs treball per adequar-los als perfils diferents. Per tal d'aconseguir-ho, hem dissenyat un projecte que emmarca els següents perfils i línies d'activitat: bugaderia industrial i missatgeria ecològica

Import concedit: 24.000€

Beneficiaris directes: 8

FUNDACIÓ CHAMPAGNAT

ENTER-LLEIDA

Enter és un projecte de servei d’orientació i acompanyament per a la integració social i laboral de joves de 16 a 24 anys i familiars que es troben en risc d'exclusió. Gràcies als diferents programes que emmarca el projecte Enter, es treballen diferents aspectes de la persona que l'ajudaran en la millora de les seves possibilitats laborals: acompanyament, orientació i assessorament, així com la creació d’una borsa d’empreses amb capacitat per acollir alumnes en pràctiques de les formació realitzades pel projecte i l’entitat.

Import concedit: 12.900€

Beneficiaris directes: 95
Link:
http://lleidanoticies.com/noticia/6806_lobra-ociallacaixade-tina85000euro-aprojecte-quepromouenlain-ercio-ociolaboraldeper-one-vulnerable--1.htm